Statut

U skladu sa odredbama članova 11 i 12 zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ br. 51/09, 99/11, 44/18 – dr. zakon), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 29.3.2022. godine u Beogradu, usvojen je

STATUT UDRUŽENJA „KANABIS BALKAN INDUSTRIJSKA ASOCIJACIJA“

Oblasti ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „KANABIS BALKAN INDUSTRIJSKA ASOCIJACIJA“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodrđene vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede i edukacije stanovništva.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi udruženja su:

 1. Ujedinjenje balkanskih proizvođača industrijske konoplje.
 2. Kreirenje zajedničke poslovne strategije balkanskih proizvođača industrijske konoplje.
 3. Obezbeđivanje ekonomskih olakšica balkanskim proizvođačima konoplje.
 4. Podizanje svesti građana i najšire javnosti radi smanjivanja predrasuda i senzibilizacije u vezi industrijske konoplje.
 5. Ekologija

Član 3.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje naročito:

 1. prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti proizvodnje industrijske konoplje.
 2. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanje, seminare, sajmove i druge oblike edukacije o industrijskoj konoplji.
 3. objavljuje knjige i publikacije o pitanjima koja se odnose na na industrijsku konoplju u skladu sa zakonom.
 4. sarađuje sa obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave izučavanjem, proizvodnjom, preradom i trgovinom industrijske konoplje.
 5. osniva pristupačni internet medij namenjeno donosiocima odluka i široj javnosti.
 6. informiše donosioce odluka i javnost o pravima i mogućnostima, kao i o svim aktuelnim informacijama iz oblasti agrikulture, putem interneta medija.
 7. sarađuje sa sredstvima javnog informisanja u cilju promovisanja ideja i vrednosti udruženja.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv udruženja je „ Удружење грађана Балкан Канабис“

Skraćeno ime je: „CABAINA“

Udruženje ima sedište u Beogradu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Balkana i Srbije.